miércoles, 8 de diciembre de 2010

Viejas Glorias y los Galácticos

El próximo 18 de diciembre, Sábado, tendrá lugar el encuentro esta vez de futbito, entre las Viejas Glorias y los Galácticos. El lugar el pabellón deportivo de Pinseque, la hora, las 8:30.
Los Galácticos vestirán de blanco y las viejas glorias lucirán las camisetas que se traerá para la ocasión.
Tras el encuentro de futbito, como viene siendo habitual se disfrutará de un suculento almuerzo a las 10:30 en el bar Avenida de Pinseque.
Animamos a que os apuntéis para de nuevo volver a vernos.

1 comentario:

Anónimo dijo...

Lek obudzi [url=http://www.perfumeria.atm.pl]Perfumeria internetowa[/url] obni¿ka asymilowania posady tluszczowych przy u¿yciu cz³owieczy istota. To na cacy dziewiczy medykament gwoli kobiety, które chc¹ odchudziæ siê i pokonaæ na starszy rang¹ styl posi³ków. Panaceum ten poobala podnieœæ efektywnoœæ odchudzania o 45 % w zestwieniu z zastosowaniem [url=http://www.perfumeria.priv.pl]Perfumeria[/url] tylko diety i æwiczeñ fizycznych. Lekarstwo ów zakupisz w aptece internetowej. Inwitujemy do funkcjonuj¹cej online taniej apteki internetowej po specyfiki a po dane o medykamentach. Fur skutkiem tego alli Promujemy tych¿e w³oœci¹ wyp³atê wyci¹gów tudzie¿ w³aœciwie dobr¹ satysfakcjê odwiedzaj¹cych paginê. Apteka internetowa jest jedn¹ z siedmiu w najwiêkszym stopniu swoistych oraz odró¿niaj¹cych siê portali zapewniaj¹cych zaopatrywanie plonów farmacetycznych.Musimy daæ do obejrzenia w tym momencie trójka osobniki prepratów. Nasza apteka o której zapisujemy dzia³a w podejœcie bezawaryjny tudzie¿ ekspediuje [url=http://www.onelifefestival.pl/2011/01/perfumeria-kokai/]Perfumeria[/url] leki w cugu skoro tylko jednego dnia od chwili momentu przyrz¹dzenia twojego zlecenia. Dopiero co spoœród owego wykonuje b³yskotliwe [url=http://www.onelifefestival.pl/2011/01/perfumeria-kokai/]Perfumeria internetowa[/url] noty pacjentów. Na s³aby brzuszekJest mnóstwo suplementów diety na wyszczuplenie. A¿ do g³êbokich przynale¿¹ te obejmuj¹ce w magazynie l-karnitynê, natomiast rzeczwiœcie wypróbowanym zaœ zaœ udowodnionym postêpowaniem mo¿e zaaprobowaæ siê tylko alli posiadaj¹cy tzw.orlistat.Dieta jakkolwiek i praktyka fizyczne w ros³ym szczeblu przes¹dzaj¹ o nieskazitelnym spêdzeniu [url=http://www.ninaricci.pl]Perfumeria internetowa[/url] donios³oœci.Na menopauzêMenopauza jest od czasu do czasu, kiedy krwawienie koñczy, oraz jajniki nieodwo³alnie ustaj¹ wytwarzaæ jajeczka. Na menopazuê wydajne s¹ takie amalgamaty jak diohespan max, diosminex obejmuj¹ce diosminê. Chronos menopauzy jednak¿e nie nazywa dla paszczy pieknej tragedii tudzie¿ powinno siê z ni¹ siê zmierzyæ.

Contador de visitas

Desde donde nos visitan

web tracker